Zasady działalności Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego

W trosce o Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej oraz w celu usprawnienia pracy działu opiekuńczego dnia 1. grudnia 2006 ustanowiony został w tut. Domu Zespół Opiekuńczo-Terapeutyczny.

Zadaniem zespołu jest przede wszystkim:
- Rozpoznawanie potrzeb, rozwiązywanie problemów, pokonywanie trudności Mieszkańców.
- Tworzenie i wdrażanie w życie indywidualnych planów wsparcia oraz wspólna z Mieszkańcami ich realizacja i weryfikacja.
- Pomoc przy podejmowaniu decyzji w sprawie wyboru pracownika pierwszego kontaktu oraz nawiązanie współpracy z rodzinami Mieszkańców.

w aspekcie:
- opieki i profilaktyki zdrowotnej,
- życia duchowego,
- usprawniania ruchowego,
- zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i wspomagający,
- terapii zajęciowej,
- usług socjalnych i warunków bytowych,
- pomocy psychologicznej,
- współpracy z rodziną,
- udziału w życiu społeczno-kulturalnym.

Pracownik pierwszego kontaktu działa w ramach Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego. Sprawowanie tej funkcji zobowiązuje tegoż pracownika do inicjowania , organizowania i współuczestniczenia  w pracach Zespołu.

Skład Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego:
- kierownik działu opiekuńczo-terapeutycznego - koordynator,
- pracownik pierwszego kontaktu,
- pracownik socjalny,
- pielęgniarka koordynująca,
- psycholog,
- fizjoterapeuta,
- terapeuta,
- pracownik kulturalno-oświatowy,
- pokojowa,
- kierowca,
- szef kuchni-dietetyk.