Funkcja Pracownika Pierwszego Kontaktu

Pracownik pierwszego kontaktu jest to osoba podejmująca bezpośredni kontakt z mieszkańcem lub grupą mieszkańców naszego Domu, reagująca na jego potrzeby i wspierająca go w trudnych sytuacjach życiowych.

Jest to osoba wybierana i akceptowana przez mieszkańca, budząca jego zaufanie, a przede wszystkim biorąca czynny udział w zaspokajaniu jego potrzeb bio-psycho-społecznych.

W tut. Domu pracownikami pierwszego kontaktu są pracownicy Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego wspierani w swych działaniach przez specjalistów świadczących usługi na rzecz mieszkańców Domu.

Pracownik pierwszego kontaktu jest rzecznikiem praw i spraw mieszkańca.     Z tej racji przedstawia projekt indywidualnego planu pomocy, działa na rzecz jego realizacji w zakresie ustalonym przez Zespół Opiekuńczo-Terapeutyczny oraz czuwa nad jego wykonaniem.

Zakres postępowania pracownika pierwszego kontaktu:

 1. Pracownik pierwszego kontaktu poznaje zasoby mieszkańca, jego potrzeby, przyzwyczajenia i problemy poprzez:
  - Zapoznanie się z informacjami na temat stanu zdrowia mieszkańca, jego możliwościami i ograniczeniami z tego stanu wynikającymi. W razie potrzeby konsultacja z pionem medycznym w tym fizjoterapeutą.
  - Sygnalizowanie wszystkich potrzeb w zakresie sprzętu rehabilitacyjnego (po konsultacji z fizjoterapeutą) i innego sprzętu pomocniczego koniecznego mieszkańcowi w celu lepszego funkcjonowania.
  - Systematyczne zapoznanie się z wynikami konsultacje medycznych, z których podopieczny korzystał oraz zaleceniami lekarskimi dotyczącymi dbania o jego kondycje fizyczną i psychiczną.
  - Dopilnowanie by mieszkaniec miał odpowiednią odzież i obuwie na każdą porę roku, odpowiednią ilość bielizny osobistej, ręczniki, a także środki do utrzymania higieny osobistej (zgodnie z procedurą) oraz oraz przedmioty codziennego użytku niezbędne mieszkańcowi.
  - Dbanie o stan odzieży mieszkańca oraz jej ewentualne naprawy.
  - Przygotowanie zestawu odzieży na wypadek zgonu (do trumny) oraz gdy zgon nastąpi uporządkowanie rzeczy, które mieszkaniec pozostawił i sprawdzenie czy został przygotowany protokół zdawczy
  - Dbanie o to by mieszkaniec miał okazję poznać innych domowników, personel Domu a także możliwości jakimi dysponuje Dom w zakresie sprzętu RTV i AGD, jak również zajęć terapeutycznych.
  - Podejmowanie i inicjowanie kontaktów z rodziną mieszkańca tak by zapewniana mieszkańcowi opieka jak najpełniej spełniała jego potrzeby.
  - Poświęcenie co najmniej pół godziny tygodniowo na rozmowę ze swoim podopiecznym co pozwoli na lepszą znajomość jego potrzeb, zainteresowań, historii życia.
  - Dbanie o aktywność mieszkańca poprzez umożliwianie mu realizacji jego zainteresowań i pasji lub pomoc w znalezieniu nowych sfer aktywności. 
  - Zainteresowanie sytuacją i potrzebami mieszkańca w przypadku jego pobytu w szpitalu wg obowiązującej procedury.
  - Integrowanie swoich podopiecznych poprzez:
  prowadzenie spotkań grupowych,
  inicjowanie dyskusji, zabaw,
  wywołanie różnych sytuacji, które pozwolą obserwować reakcję i zachowania mieszkańca.
  - Na spotkaniach Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego zwracanie uwagi na sprawy swego podopiecznego oraz bycie rzecznikiem jego spraw wobec innych pracowników Domu.
  - Po konsultacji z fizjoterapeutą, psychologiem, pracownikiem socjalnym przygotowanie indywidualnego planu wsparcia najpóźniej w 6 miesiącu pobytu podopiecznego w tut. Domu oraz uzupełnianie go co 3 miesiące.
 2. O ile mieszkaniec jest osobą która:
  - chce współpracować,
  - oczekuje od nas wsparcia,
  - nie wykazuje zbyt roszczeniowej postawy,
  - pracownik pierwszego kontaktu ustala z nim cel opieki i sposób jego osiągnięcia.

  W przypadku gdy mieszkaniec nie chce współpracować, nie oczekuje od nas wsparcia, wykazuje postawę roszczeniową pracownik pierwszego kontaktu przedstawia ten problem na spotkaniu Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego.

 3. Obrany cel opieki pracownik pierwszego kontaktu przedstawia na spotkaniu Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego, który ustala działania na rzecz jego realizacji.
 4. Wyznaczone zostają osoby odpowiedzialne za wykonywanie wymaganego zakresu usług (terapia, zajęcia rehabilitacyjne, usługi zdrowotne, kulturalno-oświatowe, itp.) w obecności kierownika Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego.
 5. Całokształt wyżej wymienionych zadań koordynuje pracownik pierwszego kontaktu, reaguje w przypadku wystąpienia nieprawidłowości.
 6. Pracownikiem pierwszego kontaktu mogą być osoby zatrudnione w Dziale Opiekuńczo-Terapeutycznym, osoby świadczące usługi na rzecz Domu na podstawie umów cywilnoprawnych, wolontariusze, przedstawiciele podmiotów działających w sferze pomocy społecznej oraz inne osoby uzgodnione przez Dyrektora Domu i kierownika Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego.
 7. Pracownik pierwszego kontaktu prowadzi dokumentację, w skład której wchodzi indywidualny plan opieki mieszkańca oraz karta spostrzeżeń gdzie odnotowuje:
  - uwagi na temat stanu mieszkańca ułatwiające zrozumienie zasobów i potrzeb mieszkańca,
  - uwagi o realizacji indywidualnego planu wspierania przez osoby odpowiedzialne,
  - daty, godziny, cel i ewentualny przebieg spotkań z mieszkańcami, czynności wykonywane na rzecz mieszkańca, - inne wydarzenia z życia mieszkańca.
 8. Pracownik pierwszego kontaktu prowadzi „indywidualny plan opieki mieszkańca”, w skład którego wchodzą następujące zagadnienia:
  - karta informacyjna,
  - stan fizyczny i motoryczny mieszkańca,
  - samoobsługa,
  - kontakty interpersonalne,
  - kontakty ze środowiskiem,
  - spędzanie czasu wolnego,
  - stan psychiczny i kondycja duchowa,
  - wskazania do pracy z mieszkańcem
  - realizacja indywidualnego planu oraz „kartę spostrzeżeń” na temat mieszkańca.