Świadczone przez nas usługi

Nasz Dom świadczy na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające oraz umożliwiające korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Odbiorcami usług są osoby w podeszłym wieku wymagające stałej, długoterminowej opieki i pielęgnacji.

Dom Pomocy Społecznej zapewnia następujący zakres świadczeń:

1. Usługi zdrowotne:
-
pielęgnacyjne - wynikające z diagnozy pielęgniarskiej,
- rehabilitacyjne - aktywizacja, rehabilitacja psychiczna i ruchowa,
- realizacja zleceń lekarskich w zakresie leczenia farmakologicznego, zabiegów
- terapeutycznych z zastosowaniem podstawowych leków i materiałów,
- diagnostyczne niezbędne do monitorowania stanu zdrowia mieszkańca lub interwenci w przypadku zaostrzenia objawów choroby,
- dietetyczne,
- w zakresie terapii zajęciowej,
- w zakresie promocji zdrowia.

2. Wsparcie psychologiczne.

3. Usługi socjalno - opiekuńcze polegające na:
- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach  życiowych,
- pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
- zakwaterowaniu,
- wyżywieniu,
- utrzymaniu czystości.

Budynek i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. Budynek jest wyposażony w system przyzywowo - alarmowy i system alarmowo - przeciwpożarowy. Dysponujemy terenem zielonym o założeniu ogrodowo - parkowym, co umożliwia mieszkańcom stały kontakt z naturą.

4. Usługi wspomagające w zakresie:
- zapewnienia możliwości kontaktu z rodziną i bliskimi,
 - umożliwienia realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych,
- zapewnienia bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
- podnoszenia sprawności i aktywizacji mieszkańców,
- zapewnienia przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach.
- możliwości korzystania przez mieszkańców Domu z punktu bibliotecznego oraz prasy codziennej,
- zapewnienia warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu,
- organizacji świąt, uroczystości okolicznościowych, jubileuszy itp.,

Dom Pomocy Społecznej Św. Florian funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wspierania mieszkańca, opracowywane z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do uczestniczenia w nim.

Działania wynikające z indywidualnego planu wspierania mieszkańca koordynuje pracownik Domu zwany dalej "pracownikiem pierwszego kontaktu", wskazany przez mieszkańca Domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację pracy Domu.

Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołu terapeutyczno - opiekuńczego, którego powołuje dyrektor Domu.

Do podstawowych zadań zespołu terapeutyczno - opiekuńczego należy opracowywanie indywidualnych planów wspierania mieszkańców, oraz wspólna ich realizacja.