Zasady odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Święty Florian

(Podstawa prawna: Dz. U. Nr 64 z 2004 r. poz. 593 - Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.)

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Naszym Domu w roku 2016 wynosi: 3.150,- zł.

Opłatę za pobyt w Domu wnoszą:
- osoba zainteresowana (mieszkaniec), nie więcej niż 70 % swojego dochodu, ustalone na podstawie przedłożonych zaświadczeń, decyzji lub odcinków emerytur lub rent,
-
małżonek, zstępni przed wstępnymi,

UWAGA! Rodzina mieszkańca nie ponosi opłat, gdy kwota dochodu netto jest niższa niż 250 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ustalonego przez organ kierujący w oparciu o obowiązujące akty prawne,

- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – ponosi opłatę w wysokości różnicy między kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i ewentualnie jego rodzinę.