Ośrodek Święty Florian funkcjonuje na podstawie:

 1. Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 17 maja 1989 r. Dz.U. Nr 29 poz. 154 (z późniejszymi zmianami).
 2. Dekretu Dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej z 23 stycznia 2008 o utworzeniu Ośrodka.
 3. Statutu Caritas Archidiecezji Katowickiej.
 4. Statutu Ośrodka Święty Florian.
 5. Zezwolenia Wojewody Śląskiego na prowadzenie domu pomocy społecznej (Decyzja Nr PS.II.9013/2/06 z dnia 13 kwietnia 2007r.).
 6. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 217 poz. 1837).
 7. Ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 r. Dz. U. 64 poz. 593 (z późniejszymi zmianami).
 8. Ustawy z dn. 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Dz. U. 111 poz. 535 (z późniejszymi zmianami).
 9. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 Dz. U. nr 96 poz. 873 (z późniejszymi zmianami).
 10. Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 11 grudnia 1995 r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy Dz. U. Nr 5 poz. 38 (z późniejszymi zmianami).
 11. Umowy o prowadzenie Domu Pomocy Społecznej oraz umowy na realizację usług opiekuńczych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.